top of page
RCD_2020.png
RCD

Het Rotterdam Central District

Nieuwe bestemmingsplannen voor Rotterdam Central District

Het ontwerpbestemmingsplan RCD (Rotterdam Central District) is ter inzage gelegd en de Bewonersvereniging heeft het voornemen een zienswijze in te dienen. Op donderdag 3 september 2020 was er een informatiebijeenkomst over de plannen waarvoor ook bewoners van de Provenierswijk waren uitgenodigd. Er staat nogal wat op stapel en in de plannen staan punten, die wij niet zomaar kunnen accepteren.

Het RCD is nu in kleinere stukken opgedeeld en hiervoor gaat de gemeente bestemmingsplannen schrijven. Voor elk van deze bestemmingsplannen wordt weliswaar een plan ter inzage gelegd, maar er zijn geen milieueffectrapportages (MER) nodig. De projecten zijn kleiner en daardoor is het eenvoudiger om het bestemmingsplan op te stellen.

Er zijn grote gebouwen, zoals Nationale Nederlanden, Unilever, Groothandelsgebouw en het Schiekadeblok, die buiten het RCD vallen. Ook nieuwe voornemens, zoals de toren aan de Conradstraat en de torens aan de overzijde van de Schiekade, worden niet meegenomen.

Het bestemmingsplan ‘Provenierswijk-Bentincklaan’, dat in 2014 is vastgesteld, laat zien dat de wijk zich verder uitstrekt dan waarmee in het ontwerpbestemmingsplan RCD rekening wordt gehouden. De bouwplannen van het RCD zijn overigens voor alle wijken in Noord van belang. Het gaat dus niet aan dat er geen MER’s worden gemaakt over de gevolgen voor de bewoners van de wijken, die aan de noordzijde van het spoor liggen.

Geen MER nodig

B&W hebben besloten dat er geen MER nodig is voor het ontwerpbestemmingsplan RCD. Heel handig is bedacht dat er voor het nu voorliggende ontwerp kan worden volstaan met enkele nota’s over de bezonning, lucht, licht, geluid, water, flora en fauna en dergelijke.

Bij de renovatie van het Rotterdam Centraal Station is er wel zo’n rapportage opgesteld. Tijdens en na de bouw is gebleken dat dit echt noodzakelijk was. Ook nu is een MER hard nodig.

Milieu

Eerst maar even de lucht. Vanuit de Provenierswijk gezien, wordt door de hoogte van de gebouwen het zicht op de hemel verminderd. Dat is voor de smalle straten in de wijk uiterst onaangenaam. Dat is nu al het geval en dat wordt als de plannen worden uitgevoerd alleen maar erger.

Verder is de verontreiniging van de lucht aan de achterzijde van het station een steeds groter probleem. De Provenierswijk wordt begrensd door de Schiekade, de Statenweg, de Walenburgerweg en het spoor, waarover dieseltreinen rijden die heel vervuilend zijn.

Waterhuishouding Provenierswijk

De bouw van het nieuwe Centraal Station (CS) heeft grote gevolgen voor de waterhuishouding van Rotterdam veroorzaakt. Problemen komen nu aan het licht in de eerste heringerichte wijken rondom het station: de Provenierswijk, het Oude Noorden en de Agniesebuurt. Souterrains en tuinen staan onder water, op andere plaatsen staan houten funderingen juist droog. Ook schommelingen in het grondwaterpeil zorgen voor grote problemen.

 

Als problemen vooraf voorkomen kunnen worden, scheelt dat overlast voor bewoners en dure schadeclaims voor de gemeente. Alleen een nauwe samenwerking tussen gemeente en bewoners kan goede oplossingen geven.

 

Op donderdag 17 april 2014 presenteerde Bert de Doelder, geohydroloog bij de gemeente Rotterdam, tijdens een goed bezochte informatiebijeenkomst het rapport ‘Waterhuishouding Provenierswijk – Historie en effectenstudie’. Zijn presentatie in pdf-bestand hier te downloaden. 

pdf Presentatie Provenierswijk 17 april 2014
Het rapport ‘Waterhuishouding Provenierswijk 24-07-2014’ in pdf:
Rapport waterhuishouding

kaartje_hoevenbuurt_maart_2018–website
Waterhuishouding

Hitte-eiland

Te schrijven tekst

Hitte-eiland

De GESP(Gezamenlijke eis tot schadevergoeding Provenierswijk)

Uitleggen wat de GESP is en of er nog enige progressie is...

 

De Eind juli 2014 hebben wij een brief ontvangen van de heer Blok, dienst Stadsontwikkeling.

In de brief wordt gereageerd op enkele onderwerpen, die in onze gezamenlijke eis tot schadevergoeding Provenierswijk (GESP) genoemd zijn.

Brief overlast Proveniersplein en omgeving pdf (22-07-2014)
Brief Waterhuishouding Provenierswijk met bijlagen (17-07-2014)

GESP
bottom of page