WAT SPEELT ER NU

Alle activiteiten en structurele groepen die onder dit onderwerp genoemd worden, hebben een gezamenlijk doel: het veiligstellen en verbeteren van het woon-en leefmilieu

– in de breedste zin van het woord – van de Provenierswijk.

heultuin 2.jpg

Section Title

Bouwenplannen en leefbaar wonen

 

In 2020 en 2021 heeft de overheid besluiten over verschillende bouwplannen aan de zuidzijde van Rotterdam CS ter inzage gelegd. Daarover kunnen dan de bewoners van de wijken in de omgeving hun mening geven, bezwaar maken en zienswijzen indienen. Datzelfde geldt overigens voor plannen over bouwen of verbouwen in de wijk zelf.

Over alle plannen is in 2021 eerder informatie verschenen.

 

Meer gegevens over de:

  • kapvergunning voor de bomen op het Delftseplein;

  •  vergunning voor de tijdelijke verhuizing expeditie ruimte CS naar Provenierswijk;

  • MER beoordelingsbesluit;

  • bestemmingsplan RCD;

  • het gewijzigde tracébesluit Delft-Rijswijk,

  • omgevingsvergunning Proveniersssingel 66 (Dassenfabriek).

Tegen alle besluiten zijn op verschillende momenten door tientallen bewoners uit de wijk bezwaar gemaakt. 

Treehouse-Delftseplein-Provast-Rotterdam.jpg
20200621_212755.jpg

Bomen op het Delftseplein

 

De diep in vooroorlogse grond gewortelde platanen op het Delftseplein zijn voorlopig veilig. Het verzoek van de gemeente Rotterdam om de bomen te verwijderen of om te hakken is bij de Raad van State geweigerd. De gemeente wil op de plaats van de bomen een Treehouse bouwen. Dat heeft de rechter nu dus voorlopig voorkomen en dat is te danken aan Miranda van den Broek, bewoner en vrijwilliger van de Provenierswijk.

 

Bewoners van de Provenierswijk en speciaal die van het Proveniersplein hebben alweer even geleden bezwaar gemaakt tegen de voornemens van de gemeente voor de bouw van de toren Treehouse en het verwijderen van de bomen. 

Waarom, zo stelden zij, is er een Treehouse nodig als er al bomen staan. Treehouse is bovendien een Engels woord voor Boomhut en dan wordt het helemaal een misplaatste grap. Die toren moet ook nog het Delftseplein vergroenen door planten aan de gevel en bomen op de verdiepingen van het 140 meter hoge gebouw.

De platanen zijn al groen, er nestelen vogels in, waaronder zelfs de slechtvalk, het zijn schuilplaatsen voor de vleermuizen en wat al niet. De platanen verkoelen in de zomer ook de verhitte omgeving. Dat is dan weer zegen voor de mensen, die er verblijven.

 

Maar nee, de ontwikkelaars weten het beter.

Hoog bouwen in Rotterdam levert veel geld op. Bovendien zijn er ook woningen in de Boomhut gepland en dat moet een extraatje voor de woningzoekenden in Rotterdam zijn. Daar zit overigens nog een addertje onder het gras. De prijzen van de woningen in de torens van 140 meter zijn zo hoog dat jonge gezinnen, starters, studenten en andere beginners op de woningmarkt met een smallere beurs het niet kunnen betalen. En mogen er dan natuurlijk ook niet wonen.

 

Gelukkig is er dan de rechter bij de Raad van State, die heel goed oplet. En is er dus Miranda van den Broek om de zaak aanhangig te maken. Het gevecht voor het behoud van de bomen gaat door.

 

In de AD Rotterdam van 12 november 2021 staat een artikel, waardoor mogelijk de bewoners van de Provenierswijk en anderen op het verkeerde been worden gezet. De kop ‘Veelbesproken platanen naast CS tóch verplaatst’ en de tekst eronder wekt de indruk dat de platanen spoedig verplaatst zullen worden. Dat heeft de krant geconcludeerd uit de brief van het college B&W aan de gemeenteraad. Daarin wordt de gemeenteraad gevraagd de Boomstructuurvisie uit 2009 en de APV van 2012 aan te passen, zodat de bomen wegkunnen.  

Verder zijn de belanghebbende bewoners natuurlijk ook nog in staat om met hun gekozen vertegenwoordigers in de gemeenteraad over deze zaak te overleggen.

Tijdelijke verhuizing expeditie ruimte CS naar Provenierswijk

 

Soms lijkt een verandering gering en krijgen bewoners, die daardoor toch getroffen, worden schampere opmerkingen over hun bezwaren.

Bij dit besluit moet de bevoorrading van de winkels in het CS via de Proveniersstraat, Proveniersplein naar de achterkant van CS plaatsvinden.

Dat gaat jaren duren en de vrachtauto’s zijn groot en zwaar. Bovendien levert het koelen van de producten nogal wat geluidsoverlast op.

Zware vrachtauto’s geven scheuren in muren en plafonds van panden in de wijk.

Dat was bij de verbouwing van CS de reden om de aan- en afvoer van het materiaal per trein te vervoeren. Het is volstrekt onduidelijk waarom dat nu niet kan.

Gewijzigde tracébesluit Delft-Rijswijk

 

In juni 2021 is er een zienswijze ingediend en is er daarna in september met Prorail gesproken. Op de vraag wat er nu precies gaat veranderen, is er gezegd dat in de stukken duidelijk wordt aangegeven. Na een zoektocht in de geschriften is dat nog steeds niet bekend. Daarom is er schriftelijk om opheldering gevraagd. Het antwoord daarop is nog niet ontvangen.

Natuurlijk zijn er geruchten.Zo zullen de drie middelste sporen bredere perrons krijgen en die perrons worden aan de oostzijde van het stadion verlengd tot aan Central Post. Aan de westzijde gebeurd dat ook maar slechts met een spoor. Er gaan meer treinen rijden en de snelheid daarvan wordt hoger.

Het schijnt dat Rotterdam CS als een soort kopstation voor de richting Den Haag gaat functioneren.

Het zal verstandig zijn als het ministerie van Verkeer en Waterstaat en ProRail snel duidelijkheid verschaffen.

Bestemmingsplan RCD en de MER

 

Zoals het zich laat aanzien wordt de situatie als volgt. 

Het RCD is in kleinere stukken opgedeeld en hiervoor gaat de gemeente bestemmingsplannen schrijven. Voor elk van deze bestemmingsplannen wordt weliswaar een plan ter inzage gelegd, maar er zijn geen milieueffectrapporten (MER) nodig. De projecten zijn kleiner en daardoor is het eenvoudiger om het bestemmingsplan op te stellen.

Er zijn grote gebouwen, zoals Nationale Nederlanden, Unilever, Groothandelsgebouw en het Schiekadeblok, die buiten het RCD vallen. Ook nieuwe voornemens, zoals de toren aan de Conradstraat en de torens aan de overzijde van de Schiekade, worden niet meegenomen. 

 

B&W hebben besloten dat er geen MER nodig is voor het ontwerpbestemmingsplan RCD. Heel handig is bedacht dat er voor het voorliggende ontwerp kan worden volstaan met enkele nota’s over de bezonning, lucht, licht, geluid, water, geluid, flora en fauna en dergelijke.

Bij de renovatie van het Rotterdam Centraal Station is er wel zo’n rapport opgesteld. Tijdens en na de bouw is gebleken dat dit echt noodzakelijk was. Ook nu is een MER hard nodig.

 

Het bestemmingsplan ‘Provenierswijk-Bentincklaan’, dat in 2014 is vastgesteld, laat zien dat de wijk zich verder uitstrekt dan waarmee in het ontwerpbestemmingsplan RCD wordt rekening gehouden. De bouwplannen van het RCD zijn overigens voor alle wijken in Noord van belang. Het gaat dus niet aan dat er geen MER’s worden gemaakt over de gevolgen voor de bewoners van de wijken, die aan de noordzijde van het spoor liggen.

 

Miranda van den Broek heeft zowel tegen het beoordelingsbesluit MER als tegen het bestemmingsplan RCD beroep aangetekend bij de Raad van State.

Omgevingsvergunning Proveniersssingel 66 (Dassenfabriek)

 

De ambtenaren van de gemeente Rotterdam slagen er steeds weer in om de eigen gemeente-regels te overtreden.

Om met voormalig wethouder Karakus te spreken: ‘de grond van de Provenierswijk is goud waard’. Dat hebben wij in de eerste decennia van de 21ste eeuw goed kunnen merken. De afspraken van uit 2014 in het bestemmingsplan Provenierswijk-Bentincklaan worden niet nageleefd. De gemeente is snel geneigd om, als het zo uitkomt, de eigen afspraken te negeren.

Nu ook weer bij de Dassenfabriek. Terrassen voor de gelukkige huurders van het pand, zonder dat het beschermd stadsgezicht echt beschermd wordt.

 

Het betreft hier een historisch gebouw uit 1898 in de Provenierswijk ook wel bekend als ‘de Dassen-fabriek’. Dit beeldbepalende pand met zijn karakteristieke torentjes behoort tot het beschermd stadsgezicht Waterproject (Provenierssingel en Spoorsingel). Natuurlijk is het goed dat de gevels in dit verbouwingsplan hersteld worden en dat de ramen conform de regels van beschermd stadsgezicht worden uitgevoerd. Maar, de bewoners uit de Provenierswijk maken zich zorgen dat dit prominente gebouw – het visitekaartje van de Provenierswijk – dat iedereen kent, zodanig wordt verbouwd dat het karakteristieke aspect ervan verloren gaat. Zij denken dat door de toevoegingen op het dak, zes aparte dakterrassen met relingen, het karakteristieke beeld van de torentjes wordt aangetast. 

 

Bovendien is de verwachting gerechtvaardigd dat verbouwde Dassenfabriek veel overlast zal geven. In de zomer feestjes op de terrassen, 50 geparkeerde fietsen op de trottoirs en geluidsoverlast door extra verkeer in de omgeving.  

 

De buren van de Dassenfabriek en wijkbewoners hebben met een degelijk bezwaarschrift aan de bel getrokken. Op de foto in Provenieuws is duidelijk te zien hoe het gaat worden. Dat kan niet de bedoeling zijn van een bestemmingplan en een gemeente die de afspraken met de bewoners in de wijk serieus neemt en nakomt.

Het is eigenlijk te gek voor woorden dat die bewoners bij de rechter de naleving van de afspraken door de gemeente moeten afdwingen.

IMG_7213.jpeg

En nu verder

 

Alle ontwikkelingen, die hiervoor zijn beschreven, zullen het einde van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 nogal wat aandacht en werk van de Bewonersvereniging Provenierswijk (BVP) eisen. 

Daar zijn de vrijwilligers van de BVP aan gewend en de actie gaat door. Dat is al jaren zo. Soms gaat het goed en soms vallen de resultaten tegen. 

Een leefbare en gezonde woonomgeving, een veilige en stimulerende plaats voor kinderen, groen en ruimte om de seizoenen nog te zien en zo meer, zijn het waard om door te gaan.