top of page

WAT SPEELT ER NU

Alle activiteiten en structurele groepen die onder dit onderwerp genoemd worden, hebben een gezamenlijk doel: het veiligstellen en verbeteren van het woon-en leefmilieu

– in de breedste zin van het woord – van de Provenierswijk.

Bestemmingsplan RCD en de MER

 

Zoals het zich laat aanzien wordt de situatie als volgt. 

Het RCD is in kleinere stukken opgedeeld en hiervoor gaat de gemeente bestemmingsplannen schrijven. Voor elk van deze bestemmingsplannen wordt weliswaar een plan ter inzage gelegd, maar er zijn geen milieueffectrapporten (MER) nodig. De projecten zijn kleiner en daardoor is het eenvoudiger om het bestemmingsplan op te stellen.

Er zijn grote gebouwen, zoals Nationale Nederlanden, Unilever, Groothandelsgebouw en het Schiekadeblok, die buiten het RCD vallen. Ook nieuwe voornemens, zoals de toren aan de Conradstraat en de torens aan de overzijde van de Schiekade, worden niet meegenomen. 

 

B&W hebben besloten dat er geen MER nodig is voor het ontwerpbestemmingsplan RCD. Heel handig is bedacht dat er voor het voorliggende ontwerp kan worden volstaan met enkele nota’s over de bezonning, lucht, licht, geluid, water, geluid, flora en fauna en dergelijke.

Bij de renovatie van het Rotterdam Centraal Station is er wel zo’n rapport opgesteld. Tijdens en na de bouw is gebleken dat dit echt noodzakelijk was. Ook nu is een MER hard nodig.

 

Het bestemmingsplan ‘Provenierswijk-Bentincklaan’, dat in 2014 is vastgesteld, laat zien dat de wijk zich verder uitstrekt dan waarmee in het ontwerpbestemmingsplan RCD wordt rekening gehouden. De bouwplannen van het RCD zijn overigens voor alle wijken in Noord van belang. Het gaat dus niet aan dat er geen MER’s worden gemaakt over de gevolgen voor de bewoners van de wijken, die aan de noordzijde van het spoor liggen.

 

Miranda van den Broek heeft zowel tegen het beoordelingsbesluit MER als tegen het bestemmingsplan RCD beroep aangetekend bij de Raad van State.

Beroep

Op 9 december 2022 wordt het bestemmingsplan RCD, Treehouse en tweede kapvergunning van de platanen door Raad van State behandeld.  

De salamitactiek – milieueffecten niet cumulatief  beoordelen – is een belangrijke factor in het beroep  dat is geïnitieerd door Miranda van den Broek.

Bezwaarschrift 

De bewonersvereniging gaat samen met andere inwoners van de Provenierswijk een beroepschrift indienen tegen het bestemmingsplan Schiekadeblok. 

 

Wij verbazen ons erover dat geen overleg met onze wijk heeft plaatsgehad. Kun jij je een avond herinneren waarop de gemeente in een vroeg stadium haar plannen presenteerde en onze wijk uitnodigde erover in gesprek te gaan?

Wel vreemd, want de torens staan er niet voor 10 jaar; het zijn geen ‘tiny houses’ die je even weg kunt zetten. Naast de extra verkeersdruk, de invloed van parkeerkelders op grondwaterstanden in ons gebied en de extra geluidsoverlast, zijn de bezonning en lichttoetreding van onze woningen, tuinen, straten en pleinen een groot punt van zorg.

Rotterdam ligt niet op de noordelijke breedtegraad van New York of Singapore (referenties voor de gemeente, op dezelfde hoogte als van Madrid). Rotterdam ligt hoger, op de breedtegraad van New Foundland (Canada). Dat betekent meer donkere en sombere dagen per jaar, met gevolgen voor humeur en gezondheid (vitamine D-tekort), aanzienlijk minder zoninstraling in woningen, hogere energielasten en minder mogelijkhe-den wat betreft duurzaamheid (efficiëntie zonnepanelen). Een fragiele uitgangssituatie in een stad die óók zegt te gaan voor duurzaamheid en ‘healthy city’. 

18 torens verschijnen in Rotterdam
Central  District XL

Op 20 oktober is het bestemmingsplan voor het Schiekadeblok door de gemeenteraad vastgesteld, ondanks kritische vragen die bewoners van de Provenierswijk stelden aan B&W en gemeente-raad. Het is onderdeel van een fors aantal plannen die de komende jaren aan de raad zullen worden voorgelegd en die ook gevolgen voor de wijk zullen hebben. Welgeteld zullen zo’n 18 torens (van 70 tot 250 m, waarvan 11 hoger dan 150 m) worden gebouwd in het Rotterdam Central District XL (het gebied tussen Hofbogen/Pom-penburg en de Statentunnel; grofweg 350 x 1000 m groot).

Inmiddels zijn het Treehouse (130 m) en het Schiekadeblok (200 en 70 m en meer bouwvolume) in de Provenierswijk wel bekend. Maar wie kent de Conradtoren (180 m bij busstation CS), Pompenburgtorens (bij de Hofbogen, 140, 125 en 74 m), Lumièretoren (200 m, bij Lijnbaan), ASR-torens (200 en 150 m, Weena-Zuid), RISE-torens (aan het Hofplein, 250, 150 en 100 m), of de Modernist (125 en 70 m, bij Kruiskade/ Stationsplein)? 

Het woningaanbod richt zich daarbij overwegend op middenhuur en -koop en het exclusievere deel van de woningmarkt. Lumière en Treehouse zijn

0% en Schiekadeblok 10% sociaal. 

De torens zullen van grote invloed zijn op de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de Provenierswijk. Ras optimisten zullen roepen dat levendigheid in de wijk en drukte op de singels positief zullen zijn, maar nuchter bezien betekent het ook forse schaduwen en andere (milieu-) overlast als gevolg. 

Salamitactiek

Tegelijkertijd constateren wij dat de bouwprojecten steeds vergezeld gaan van kleine postzegel-bestemmingsplannen en milieuonderzoeken per project alleen. Salamitactiek die maakt dat maar geen zicht ontstaat op wat álle ontwikkelprojecten samen gaan betekenen voor onze wijk. Een tactiek die kortgeleden door de rechter afgestraft werd bij plannen voor de Tweebosbuurt. 

Bij ons ontbreekt nu bijvoorbeeld een uitgebreide bezonningsstudie, waarin álle hoogbouw is meegenomen en waarin voor de wintersituatie en voor- en najaar de gevolgen toetsbaar in kaart zijn gebracht.  Hetzelfde geldt voor een onderzoek naar parkeren, verkeersafwikkeling, luchtkwa-liteit (o.a. aan Schiekade) en milieueffecten van de ruim 5800 woningen extra in RCD-XL. Dit los nog van andere nieuw geplande functies in het gebied.

Ter info: Provenierswijk en Agniesebuurt samen komen nu op zo’n 5300 woningen, met ca 8700 inwoners. Tijd dus om de rechter te vragen de plannen te toetsen aan wat wettelijk nog verantwoord is. 

Wil je op de hoogte blijven, stuur een mail naar bewonersver.provenierswijk@hotmail.com

Tekst: Miranda van den Broek en Hugo van Velzen

Plantanen voorlopig gered

 

De diep in vooroorlogse grond gewortelde platanen op het Delftseplein zijn voorlopig veilig. Het verzoek van de gemeente Rotterdam om de bomen te verwijderen of om te hakken is bij de Raad van State geweigerd. De gemeente wil op de plaats van de bomen een Treehouse bouwen. Dat heeft de rechter nu dus voorlopig voorkomen en dat is te danken aan Miranda van den Broek, bewoner en vrijwilliger van de Provenierswijk.

 

Wat ging eraan vooraf

Bewoners van de Provenierswijk en speciaal die van het Proveniersplein hebben alweer even geleden bezwaar gemaakt tegen de voornemens van de gemeente voor de bouw van de toren Treehouse en het verwijderen van de bomen. 

Waarom, zo stelde zij, is er een Treehouse nodig als er al bomen staan. Treehouse is bovendien een Engels woord voor Boomhut en dan wordt het helemaal een misplaatste grap. Die toren moet ook nog het Delftseplein vergroenen door planten aan de gevel en bomen op de verdiepingen van het 140 meter hoge gebouw.

De platanen zijn al groen, er nestelen vogels in, waaronder zelfs de slechtvalk, het zijn schuilplaatsen voor de vleermuizen en wat al niet. De platanen verkoelen in de zomer ook de verhitte omgeving. Dat is dan weer zegen voor de mensen, die er verblijven.

 

Maar nee, de ontwikkelaars weten het beter

Hoog bouwen in Rotterdam levert veel geld op. Bovendien zijn er ook woningen in de Boomhut gepland en dat moet een extraatje voor de woningzoekenden in Rotterdam zijn. Daar zit overigens nog een addertje onder het gras. De prijzen van de woningen in de torens van 140 meter zijn zo hoog dat jonge gezinnen, starters, studenten en andere beginners op de woningmarkt met een smallere beurs het niet kunnen betalen. En mogen er dan natuurlijk ook niet wonen.

 

Gelukkig is er dan de rechter bij de Raad van State, die heel goed oplet. En is er dus Miranda van den Broek om de zaak aanhangig te maken. Natuurlijk met dank voor de steun van de Boomridders.

 

Het gevecht voor het behoud van de bomen gaat door. 

20200621_212755.jpg
bottom of page