WAT SPEELT ER NU

Alle activiteiten en structurele groepen die onder dit onderwerp genoemd worden, hebben een gezamenlijk doel: het veiligstellen en verbeteren van het woon-en leefmilieu

– in de breedste zin van het woord – van de Provenierswijk.

IMG_7213.jpeg

Verbouwing Dassenfabriek  

december 2021 door Paulien Caspers

 

Eind augustus is er een bouwvergunning verleend voor de verbouwing van de Dassenfabriek op de Provenierssingel 66 van kantoren naar appartementen. 

 

Bewoners van de Provenierswijk zijn niet bij de plannen betrokken en worden erdoor overvallen. Onderdeel van het plan zijn 6 terrassen die als extra laag op het dak komen. Wij vinden dat dit beeldbepalend gebouw ernstig wordt aangetast door deze toevoeging. 

 

Het historische gebouw is het visitekaartje van de Provenierswijk en entree van het singelgebied in noord. Iedereen kent het. Het maakt deel uit van het Waterproject en is deel van het “beschermd stadsgezicht”. Door het op deze manier te verbouwen gaat het karakteristieke beeld met de torentjes verloren en daarom hebben de bewoners samen een bezwaarschrift ingediend. Belangrijkste bezwaar zijn de dakterrassen, maar ook andere consequenties zoals: geluidsoverlast en overlast van verkeer.

 

Telkens weer blijkt dat de gemeente erg laconiek omgaat met het “beschermd stadsgezicht”, kijk naar wat er op de Westersingel gebeurt. De Dassenfabriek vormt een van de bijzondere hoeken van het singelplan, net zoals ‘Blij ‘dat doet op de hoek van de Walenburgerweg en Spoorsingel. Vroeger waren de kerken ook nog highlights, maar 2 zijn er al verdwenen. Het belang van de singels voor Rotterdam noord maar ook voor de hele stad wil ik hier aanstippen. Het zijn kleine parken van hoge kwaliteit door het romantische landschapsontwerp van Zocher, met bijzondere bomen en slingerende waterpartijen. Mensen zitten er in de zomer buiten, pakken een terras, sporten en wandelen er. Het zijn buitenruimten van hoge kwaliteit. Het singelplan is een geheel van gevel, gazon met bomen en waterpartij, dit geheel vormt het ‘beschermd stadsgezicht’, dus ook de gevels. 

 

Het bezwaar is op 6 oktober 2021 ingediend, voorzien van 30 handtekeningen. 

In verband met het bezwaar was er op 20 december een hoorzitting, hierin hebben wij onze bezwaargronden nog eens uiteengezet. Nu is het wachten op de uitspraak van de Algemene Bezwaarschriftcommissie.

Download het bezwaarschrift en bijlage2 en

bijlage 3

Plantanen voorlopig gered

 

De diep in vooroorlogse grond gewortelde platanen op het Delftseplein zijn voorlopig veilig. Het verzoek van de gemeente Rotterdam om de bomen te verwijderen of om te hakken is bij de Raad van State geweigerd. De gemeente wil op de plaats van de bomen een Treehouse bouwen. Dat heeft de rechter nu dus voorlopig voorkomen en dat is te danken aan Miranda van den Broek, bewoner en vrijwilliger van de Provenierswijk.

 

Wat ging eraan vooraf

Bewoners van de Provenierswijk en speciaal die van het Proveniersplein hebben alweer even geleden bezwaar gemaakt tegen de voornemens van de gemeente voor de bouw van de toren Treehouse en het verwijderen van de bomen. 

Waarom, zo stelde zij, is er een Treehouse nodig als er al bomen staan. Treehouse is bovendien een Engels woord voor Boomhut en dan wordt het helemaal een misplaatste grap. Die toren moet ook nog het Delftseplein vergroenen door planten aan de gevel en bomen op de verdiepingen van het 140 meter hoge gebouw.

De platanen zijn al groen, er nestelen vogels in, waaronder zelfs de slechtvalk, het zijn schuilplaatsen voor de vleermuizen en wat al niet. De platanen verkoelen in de zomer ook de verhitte omgeving. Dat is dan weer zegen voor de mensen, die er verblijven.

 

Maar nee, de ontwikkelaars weten het beter

Hoog bouwen in Rotterdam levert veel geld op. Bovendien zijn er ook woningen in de Boomhut gepland en dat moet een extraatje voor de woningzoekenden in Rotterdam zijn. Daar zit overigens nog een addertje onder het gras. De prijzen van de woningen in de torens van 140 meter zijn zo hoog dat jonge gezinnen, starters, studenten en andere beginners op de woningmarkt met een smallere beurs het niet kunnen betalen. En mogen er dan natuurlijk ook niet wonen.

 

Gelukkig is er dan de rechter bij de Raad van State, die heel goed oplet.

En is er dus Miranda van den Broek om de zaak aanhangig te maken. Natuurlijk met dank voor de steun van de Boomridders.

 

Het gevecht voor het behoud van de bomen gaat door. Meer berichten staan straks in het decembernummer van Provenieuws.

20200621_212755.jpg
heultuin 2.jpg

Section Title

Bouwenplannen en leefbaar wonen

 

In 2020 en 2021 heeft de overheid besluiten over verschillende bouwplannen aan de zuidzijde van Rotterdam CS ter inzage gelegd. Daarover kunnen dan de bewoners van de wijken in de omgeving hun mening geven, bezwaar maken en zienswijzen indienen. Datzelfde geldt overigens voor plannen over bouwen of verbouwen in de wijk zelf.

Over alle plannen is in 2021 eerder informatie verschenen.

 

Meer gegevens over de:

  • kapvergunning voor de bomen op het Delftseplein;

  •  vergunning voor de tijdelijke verhuizing expeditie ruimte CS naar Provenierswijk;

  • MER beoordelingsbesluit;

  • bestemmingsplan RCD;

  • het gewijzigde tracébesluit Delft-Rijswijk,

  • omgevingsvergunning Proveniersssingel 66 (Dassenfabriek).

Tegen alle besluiten zijn op verschillende momenten door tientallen bewoners uit de wijk bezwaar gemaakt. 

Treehouse-Delftseplein-Provast-Rotterdam.jpg

Tijdelijke verhuizing expeditie ruimte CS naar Provenierswijk

 

Soms lijkt een verandering gering en krijgen bewoners, die daardoor toch getroffen, worden schampere opmerkingen over hun bezwaren.

Bij dit besluit moet de bevoorrading van de winkels in het CS via de Proveniersstraat, Proveniersplein naar de achterkant van CS plaatsvinden.

Dat gaat jaren duren en de vrachtauto’s zijn groot en zwaar. Bovendien levert het koelen van de producten nogal wat geluidsoverlast op.

Zware vrachtauto’s geven scheuren in muren en plafonds van panden in de wijk.

Dat was bij de verbouwing van CS de reden om de aan- en afvoer van het materiaal per trein te vervoeren. Het is volstrekt onduidelijk waarom dat nu niet kan.

Gewijzigde tracébesluit Delft-Rijswijk

 

In juni 2021 is er een zienswijze ingediend en is er daarna in september met Prorail gesproken. Op de vraag wat er nu precies gaat veranderen, is er gezegd dat in de stukken duidelijk wordt aangegeven. Na een zoektocht in de geschriften is dat nog steeds niet bekend. Daarom is er schriftelijk om opheldering gevraagd. Het antwoord daarop is nog niet ontvangen.

Natuurlijk zijn er geruchten.Zo zullen de drie middelste sporen bredere perrons krijgen en die perrons worden aan de oostzijde van het stadion verlengd tot aan Central Post. Aan de westzijde gebeurd dat ook maar slechts met een spoor. Er gaan meer treinen rijden en de snelheid daarvan wordt hoger.

Het schijnt dat Rotterdam CS als een soort kopstation voor de richting Den Haag gaat functioneren.

Het zal verstandig zijn als het ministerie van Verkeer en Waterstaat en ProRail snel duidelijkheid verschaffen.

Bestemmingsplan RCD en de MER

 

Zoals het zich laat aanzien wordt de situatie als volgt. 

Het RCD is in kleinere stukken opgedeeld en hiervoor gaat de gemeente bestemmingsplannen schrijven. Voor elk van deze bestemmingsplannen wordt weliswaar een plan ter inzage gelegd, maar er zijn geen milieueffectrapporten (MER) nodig. De projecten zijn kleiner en daardoor is het eenvoudiger om het bestemmingsplan op te stellen.

Er zijn grote gebouwen, zoals Nationale Nederlanden, Unilever, Groothandelsgebouw en het Schiekadeblok, die buiten het RCD vallen. Ook nieuwe voornemens, zoals de toren aan de Conradstraat en de torens aan de overzijde van de Schiekade, worden niet meegenomen. 

 

B&W hebben besloten dat er geen MER nodig is voor het ontwerpbestemmingsplan RCD. Heel handig is bedacht dat er voor het voorliggende ontwerp kan worden volstaan met enkele nota’s over de bezonning, lucht, licht, geluid, water, geluid, flora en fauna en dergelijke.

Bij de renovatie van het Rotterdam Centraal Station is er wel zo’n rapport opgesteld. Tijdens en na de bouw is gebleken dat dit echt noodzakelijk was. Ook nu is een MER hard nodig.

 

Het bestemmingsplan ‘Provenierswijk-Bentincklaan’, dat in 2014 is vastgesteld, laat zien dat de wijk zich verder uitstrekt dan waarmee in het ontwerpbestemmingsplan RCD wordt rekening gehouden. De bouwplannen van het RCD zijn overigens voor alle wijken in Noord van belang. Het gaat dus niet aan dat er geen MER’s worden gemaakt over de gevolgen voor de bewoners van de wijken, die aan de noordzijde van het spoor liggen.

 

Miranda van den Broek heeft zowel tegen het beoordelingsbesluit MER als tegen het bestemmingsplan RCD beroep aangetekend bij de Raad van State.

En nu verder

 

Alle ontwikkelingen, die hiervoor zijn beschreven, zullen het einde van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 nogal wat aandacht en werk van de Bewonersvereniging Provenierswijk (BVP) eisen. 

Daar zijn de vrijwilligers van de BVP aan gewend en de actie gaat door. Dat is al jaren zo. Soms gaat het goed en soms vallen de resultaten tegen. 

Een leefbare en gezonde woonomgeving, een veilige en stimulerende plaats voor kinderen, groen en ruimte om de seizoenen nog te zien en zo meer, zijn het waard om door te gaan.